Skip to content

Prečítajte si prípady úspešných spoluprác

Naším cieľom je urobiť podnikateľské prostredie lepším pre nás všetkých. Podporujeme múdrych ľudí, aby robili múdro svoju prácu, aby v našej spoločnosti existovalo viac múdrych a sebavedomých firiem.

Obrázok spolupráce

V tomto vás chceme inšpirovať, ale zároveň zachovať dôveru a diskrétnosť medzi nami a našimi klientami. Citlivosť údajov a dôverné nahliadnutie do útrob týchto spoločností je preto bezpečne chránené.

Ponúkame vám inšpiratívne príbehy založené na našich konkrétnych skúsenostiach, avšak s prihliadnutím na diskrétnosť údajov.  Podobnosť s vašim podnikom alebo osobami je isto náhodná. Ak sa tam napriek tomu nájdete, budeme radiť, ak nás kontaktujete.

Obrázok muži na schodoch

„Plánujeme navýšiť predaj trojnásobne – nie som si istý, či to môj tím zvládne“ (klient)

Vďaka nášmu produktu Digitálne dvojča, sme dokázali zanalyzovať jednotlivé aktivity, ich interakcie, prácnosti, trvania, ako aj zapojenie jednotlivých roly. 

Ukázalo nám to: 

  • akú kapacitu objednávok dokáže firma spracovať pri súčasnom nastavení, a aký efekt bude mať rozšírenie tímu na jednotlivých pozíciách
  • aké úpravy v spôsobe fungovania je potrebné urobiť, aby rovnako veľký tím dokázal spracovať navýšené obraty objednávok
  • naviac sme dokázali zanalyzovať náklad na obsluhu objednávky a dať do kontextu s cenotvorbou vďaka našej Biznis konzole

Zároveň sme potvrdili, že pri adekvátnej automatizácií, môže klient obslúžiť rovnaké množstvo objednávok rovnakým počtom osôb, ktoré dnes zamestnáva. 

Celý projekt, vrátane našej analýzy má pre klienta polročnú návratnosť.

„Reklamácie sa nám kopia a je pre nás ťažké dostať ich pod kontrolu, aj keď máme evidenciu a reklamačné oddelenie“ (klient)

Biznis konzola nám ukázala, že klient hlavne zápasí s kvalitou dát. Vďaka nášmu APELYON prístupu sme dokázali navrhnúť systém na zaznamenávanie informácií. 

Digitálne dvojča nám poskytlo podklady na vyhodnotenie efektivity a nákladovosti systému na spracovanie reklamácií. Vďaka výpočtu nákladov a šetrení, sa klient rozhodol ísť do automatizácie. 

Celý projekt, vrátane našej analýzy má pre klienta ročnú návratnosť. 

„Neustále bojujem so skladníkmi. Kopí sa im materiál po sklade a inventúra je niekoľko-dňová aktivita. Neviem rozlúštiť, ako z toho von.“ (klient) 

Mapa podnikových interakcií poukázala na viacero slepých miest v celkovom systéme fungovania, ktoré sa fyzicky prejavovali v sklade. Zároveň sme zistili mnohé nedostatky, ktoré súviseli s novým ERP systémom.  

Klient sa rozhodol systemický pristúpiť k riešeniu. Dôležité oblasti sme zanalyzovali kombináciou produktov Digitálne dvojča, Biznis konzolaMapa podnikových interakcií.

Projekt priniesol: 

  • zlepšenie evidencie v sklade a nastolenie poriadku, 
  • jasné zadania pre údernú automatizáciu, 
  • návrhy pre úpravu systému interakcií vo firme, 
  • ujasnenie roly a zodpovedností v kontexte systému, 
  • podklady pre múdru segmentáciu a cenotvorbu, 
  • zvýšenie rýchlosti pre vybavovanie objednávok. 

„Projekt sa nám predlžuje. Najradšej by som rozhodol o jeho ukončení, ale už sme do toho investovali priveľa zdrojov. Ideálne by som rád nad tým získal kontrolu.“ (klient)

Vďaka našej službe Projektové riadenie sme boli schopní zanalyzovať stav projektu, a implementovať opatrenia, ktoré viedli k zmenám v spôsobe organizácie projektu, vrátene spôsobu riadenia dodávateľa a vnútorného rozhodovania, ako aj úspešnému dodaniu projektu. 

„Začali sme poskytovať novú službu. Klienti komunikujú nespokojnosť s rýchlosťou vybavovania ich požiadaviek, a my zas interne bojujeme s nečakanými situáciami, ktoré nás spomaľujú. Ako z toho von? “ (klient)

Zamerali sme sa na Mapovanie podnikových interakcií a ich analýzu prostredníctvom  Digitálneho dvojčaťa

Vďaka našim múdrym nástrojom sme identifikovali systemické kroky, ktoré klient následne implementoval. Vyjasnenie pravidiel fungovania viedlo k zvýšeniu spokojnosti odberateľov klientových služieb, čo klientovi umožnilo využiť na plno silu predvídavého riadenia.

Každú zákazku naceňujem aj s maržou, ale na konci mi vychádza oveľa nižší zisk než som čakal. Potrebujem mať istotu pri naceňovaní.“ (klient)

Vďaka simulácií procesu spracovania zákazky sme získali vyhodnotenie nákladovosti jednotlivých aktivít. Digitálne dvojča nám poukázalo na rozdelenie fixných a variabilných nákladov. Komplexný pohľad nám doplnila Biznis konzola, ktorá poukázala na štruktúru zákaziek, ako aj súčasný stav ziskovosti. 

Spolu s klientom sme spracovali vstupy pre naceňovanie, reporty na priebežne sledovanie ziskovosti, ako aj segmentáciu zákaziek. Výsledky klienta sa výrazne zlepšili. 

„Rozmýšľame nad automatizáciou, ale stále sa nám zdajú ponuky dodávateľov pridrahé.“ (klient)

Na základe Mapy podnikových interakciíDigitálneho dvojčaťa sme spočítali parametre súčasného spôsobu fungovania procesu pred automatizáciou. Ukázalo sa, že náklad na automatizáciu, vrátane našej analýzy, ktorého výsledkom bolo aj zadanie v podobe biznis požiadaviek (business requirements) má návratnosť do 1 roka. 

Klient začal s projektom bez ďalšieho odkladu.